Thứ Sáu, 23/08/2019, 10:27 [GMT+7]

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an

Ngày 22/8/2019, Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để làm rõ một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lực lượng Công an nhân dân; góp phần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương trong thời gian tới.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc của Bộ Công an trong quá trình triển khai, thực hiện một số nhóm vấn đề lớn như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII; việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của lực lượng Công an nhân dân theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện Kết luận số 48-TB/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 24-KL/TW, ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Qua đó, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lực lượng Công an nhân dân; tập trung thảo luận về quy hoạch bộ máy tổ chức lực lượng Công an, công tác sắp xếp, tổ chức cán bộ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chú trọng lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự gắn với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025... Bên cạnh đó, các đại biểu đã thống nhất, nêu rõ những kiến nghị, đề xuất để việc triển khai các Chỉ thi, Nghị quyết, Kết luận đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới. Đồng thời, các đại biểu đã thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương về Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Công an, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nội dung buổi làm việc sẽ giúp Đảng ủy Công an Trung ương chuẩn bị tốt hơn Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ tới; làm tốt công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại buổi làm việc; để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương, thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của lực lượng Công an nhân dân và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương trong thời gian tới...

.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an

.