Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201806/kho-bac-nha-nuoc-giai-the-sap-nhap-43-phong-giao-dich-798427/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201806/kho-bac-nha-nuoc-giai-the-sap-nhap-43-phong-giao-dich-798427/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Kho bạc nhà nước: Giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 08/06/2018, 08:30 [GMT+7]

Kho bạc nhà nước: Giải thể, sáp nhập 43 phòng giao dịch

Bên cạnh việc tổ chức sáp nhập 43 phòng giao dịch, trong thời gian tới Kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, để cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động theo đúng chiến lược đã được phê duyệt.

Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn. Ảnh KBNN
Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tạ Anh Tuấn. Ảnh KBNN

Trên Cổng TTĐT Kho bạc nhà nước ông Tạ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước (KBNN) cho biết, thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã ban hành Nghị quyết 04 nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 516/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 về việc giải thể 43 phòng giao dịch của KBNN tỉnh.

Trên cơ sở đó, KBNN đã có văn bản gửi các KBNN tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời, trình Bộ Tài chính ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) đề nghị các chính quyền địa phương có sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị KBNN trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh việc tổ chức sáp nhập 43 phòng giao dịch, trong thời gian tới KBNN sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chức năng, nhiệm vụ và quy trình nghiệp vụ, đặc biệt là về quy trình thu, chi NSNN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,… để từ đó, một mặt cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch với KBNN; mặt khác, tạo điều kiện cho việc sắp xếp tinh gọn đầu mối quản lý và nâng cao hiệu lực hiệu quả của hệ thống KBNN theo đúng định hướng Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Tạ Anh Tuấn, việc giải thể và sáp nhập 43 phòng giao dịch KBNN có cả những thuận lợi và khó khăn nhất định đối với hệ thống KBNN.

Trước hết, việc sắp xếp lại các phòng giao dịch KBNN là phù hợp với Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020; đồng thời, phù hợp với xu hướng cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong khu vực công của Việt Nam cũng như trên thế giới.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp này cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính, cấp ủy và chính quyền địa phương các cấp, cũng như sự quyết tâm thực hiện cải cách của cả hệ thống KBNN, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị từ trung ương đến các địa phương.

Ngoài ra, việc triển khai một loạt các đề án, dự án cải cách của hệ thống KBNN trong thời gian qua cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cho hệ thống KBNN trong quá trình triển khai.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, việc sáp nhập 43 phòng giao dịch cũng có một số tác động, ảnh hưởng nhất định đối với KBNN. Cụ thể, do việc thay đổi này liên quan đến tổ chức bộ máy, con người, nên có thể có nơi, có lúc có cán bộ phát sinh những tâm tư nhất định.

Tuy nhiên, đây là những thách thức không lớn. Đồng thời, cùng với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống KBNN, sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và chính quyền các cấp, hệ thống KBNN chắc chắn sẽ thực hiện tốt chủ trương sắp xếp lại 43 phòng giao dịch KBNN.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, KBNN đã thực hiện việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian và đã cắt giảm được 122 phòng tại KBNN cấp tỉnh, giảm trên 1900 tổ tại KBNN cấp huyện./.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.