Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201808/phong-canh-sat-qlhc-ve-ttxh-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii-808580/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201808/phong-canh-sat-qlhc-ve-ttxh-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-7-khoa-xii-808580/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 10/08/2018, 14:36 [GMT+7]
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

(Congannghean.vn)-Sáng 10/8, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghịhực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH
Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW7 khóa XII tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Tại Hội nghị, lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã được nghe ông Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

 
Trên cơ sở đó tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên trong đơn vị, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ, đội để tổ chức thực hiện, góp phần đưa các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng vào cuộc sống.
.

M.H

.