Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/thong-nhat-quy-dinh-ve-thi-hanh-an-dan-su-589427/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201502/thong-nhat-quy-dinh-ve-thi-hanh-an-dan-su-589427/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thống nhất quy định về thi hành án dân sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/02/2015, 14:26 [GMT+7]

Thống nhất quy định về thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự nhằm đồng bộ, thống nhất pháp luật về thi hành án dân sự.
 
Bộ Tư pháp cho biết, ngày 14/11/2008, lần đầu tiên Quốc hội đã thông qua Luật Thi hành án dân sự (THADS).
 
Sau khi Luật THADS năm 2008 ra đời, các cấp có thẩm quyền đã ban hành 51 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, gồm: 3 Nghị định của Chính phủ, 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 18 Thông tư, 17 Thông tư liên tịch, 1 Quy chế phối hợp liên ngành, 3 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 1 Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 5 Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành quy phạm nội bộ trong hệ thống tổ chức THADS; mặt khác vẫn áp dụng 1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và 1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành trước khi có Luật THADS.
 
Nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập sau 5 năm triển khai Luật THADS, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015.
 
Để hướng dẫn các điều khoản mà Luật sửa đổi, bổ sung giao cho Chính phủ quy định; đồng thời để đồng bộ, thống nhất pháp luật về THADS, thuận tiện cho việc áp dụng pháp luật, cần thiết xây dựng 1 Nghị định chung (gộp 3 Nghị định thành 1 Nghị định) để quy định chi tiết các vấn đề trong Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS đã giao cho Chính phủ hướng dẫn.
 
Bộ Tư pháp đã đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật THADS và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS gồm 4 chương, 92 điều trên cơ sở kế thừa, giữ ổn định, phát huy hiệu quả những quy định của 3 Nghị định hiện hành gồm: Nghị định số 74/2009/NĐ-CP,  Nghị định số 58/2009/NĐ-CP và Nghị định số 125/2013/NĐ-CP. Đồng thời gộp quy định của 3 Nghị định trên thành 1 Nghị định và thu hút 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 1777/QĐ-TTg ngày 4/11/2009), 1 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2007) vào Nghị định.
 
Bên cạnh những quy định chung, dự thảo Nghị định đã đề xuất những quy định cụ thể đối với cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS, viên chức, người lao động làm công tác THADS (Điều 3-39); thủ tục THADS (Điều 40-86) gồm: Thời hiệu yêu cầu thi hành án, thỏa thuận thi hành án, ra quyết định thi hành án, thụ lý, lập hồ sơ thi hành án, phong tỏa tiền trong tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ, kê biên tài sản để thi hành án…
 
Bộ Tư pháp đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.