Thứ Hai, 21/10/2019, 15:33 [GMT+7]

Đề xuất quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý tương đương các cách thức hợp pháp khác. Việc tổ chức thực hiện, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cách thức điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học; bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cá nhân, tổ chức không phải khai, nộp lại những thông tin, hồ sơ đã cung cấp và được cơ quan hành chính nhà nước công nhận dưới dạng điện tử. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm phát sinh chi phí ngoài quy định của pháp luật cho tổ chức, cá nhân. Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan đến thực hiện giao dịch điện tử mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.

Theo dự thảo, để thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh, tổ chức, cá nhân phải có danh tính điện tử hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp và công cụ xác thực điện tử ở mức độ an toàn theo yêu cầu để xác thực khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Hình thức, mức độ an toàn của danh tính điện tử và công cụ xác thực điện tử do Cơ quan cung cấp việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử xác định, bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định về định danh và xác thực điện tử và văn bản quy phạm pháp luật quy định về thủ tục hành chính.

Tổ chức, cá nhân sử dụng định danh điện tử đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để đăng nhập vào Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh. Tổ chức, cá nhân sau khi đăng nhập và xác thực thành công bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia thì được truy cập vào các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh mà không cần thực hiện đăng nhập vào các Cổng này. Khi thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức trực tuyến, tổ chức, cá nhân cần xác thực điện tử bằng công cụ xác thực có mức độ an toàn tương đương hoặc cao hơn mức độ xác thực theo yêu cầu của cơ quan cung cấp việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử.

Tổ chức, cá nhân có tài khoản để thực hiện các giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh, tổ chức được cung cấp một kho lưu trữ thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng nhập thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính, các thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục hành chính được giải quyết thành công được ghi nhận lại trên Cổng dịch vụ công quốc gia để hỗ trợ tự động trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tương tự hoặc liên quan trong những lần tiếp theo.

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Theo dự thảo, cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa đăng nhập hệ thống và kiểm tra, phản hồi chính thức về hồ sơ trực tuyến của tổ chức, cá nhân gửi đến đã được hệ thống xác nhận nộp thành công.

Đối với những giấy tờ, tài liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân có bản điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã được lưu trữ tại kho lưu trữ điện tử, cán bộ công chức có thẩm quyền giải quyết kiểm tra chữ ký số để xác thực, bảo đảm tính hợp lệ, chính xác của giấy tờ.

Đối với những giấy tờ, tài liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân không có bản điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp và chưa được hệ thống ghi nhận, cán bộ, công chức có thẩm quyền giải quyết khai thác thông tin để kiểm tra tính chính xác của các thông tin trên giấy tờ đối với các trường hợp: Thông tin về giấy tờ đó đã được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc hệ thống thông tin; giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính do chính cơ quan có thẩm quyền đó ban hành. Sau khi những giấy tờ này được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và ghi nhận tính chính xác, thông tin sẽ được lưu trữ tại không gian lưu trữ điện tử để hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo.

Sau khi kiểm tra, công chức Bộ phận Một cửa phản hồi và tiếp nhận xử lý hồ sơ theo quy trình như quy định tại Chương III Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, cán bộ, công chức phải phản hồi cho tổ chức, cá nhân biết thông qua các kênh thông tin cá nhân, tổ chức đăng ký và hướng dẫn đầy đủ, cụ thể một lần để công dân, tổ chức bổ sung đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

.

Nguồn: Chinhphu.vn