Thứ Bảy, 15/06/2019, 07:19 [GMT+7]
Nghệ An thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

Chú trọng phát triển nhanh và bền vững

(Congannghean.vn)-Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, thời gian qua, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Liên quan đến các nội dung thực hiện 3 đột phá chiến lược, huy động phân bổ nguồn lực cho phát triển KT-XH, phát triển kinh tế tư nhân, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực tiễn còn đặt ra nhiều vấn đề cần sớm giải quyết nhằm đưa địa phương phát triển nhanh đi đôi với bền vững.

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở được Nghệ An quan tâm thực hiện tốt
Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở được Nghệ An quan tâm thực hiện tốt

Với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, những năm qua, tình hình KT-XH của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong những năm qua, tỉnh đã tập trung hoàn thiện thể chế, trọng tâm là cải cách hành chính; qua đó tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng. Việc phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao cũng được chú trọng. Tỉ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động tăng từ 48% năm 2013 lên 61% năm 2018. Trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tỉnh tập trung huy động các nguồn lực và đa dạng nguồn vốn đầu tư; với việc tranh thủ nguồn vốn từ Trung ương, các nguồn vốn ODA cũng như huy động sự đóng góp trong nhân dân và các doanh nghiệp. Việc huy động nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng bình quân tăng 18,94%/năm.

Theo đó, các lĩnh vực quan trọng được ưu tiên đầu tư như giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, khu công nghiệp, khu đô thị mới đã dần tạo ra diện mạo KT-XH ngày càng khởi sắc. Về phân bổ và cơ cấu lại đầu tư công, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện việc đình hoãn, giãn tiến độ nhiều công trình, dự án kém hiệu quả, không khả thi về nguồn vốn để tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án trọng điểm. Liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, mặc dù Nghệ An là tỉnh xếp thứ hai khu vực Bắc miền Trung về số lượng và quy mô doanh nghiệp tư nhân song thực tế đặt ra yêu cầu cần các chính sách để thành phần kinh tế này lớn mạnh bền vững. Cùng với đó là quan tâm phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Một nội dung quan trọng khác trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước được tỉnh chú trọng thực hiện hiệu quả, toàn diện là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Theo đó, việc củng cố và phát triển hệ thống tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, nhất là vùng đặc thù và trong bộ phận doanh nghiệp tư nhân được chú trọng. Cùng với đó, quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII cũng đạt được những kết quả bước đầu. Đặc biệt, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao tính gương mẫu, tận tụy trong phục vụ nhân dân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc và sâu sát với cơ sở.

Liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở, công tác đánh giá, rà soát, kiểm tra hệ thống chính trị cơ sở được Tỉnh ủy tiến hành thường xuyên, với các nội dung như việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác tiếp dân, sự tương tác, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhờ đó, các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ bản được quan tâm giải quyết kịp thời; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, vấn đề phát triển nhanh đi đôi với bền vững được tỉnh đặc biệt lưu tâm. Điều này được thể hiện qua việc tỉnh chú trọng công tác thu hút đầu tư, thu ngân sách song đồng thời coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường và đời sống dân sinh. Trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh không cho phép các xã được nợ đọng xây dựng cơ bản; đồng thời chú trọng nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân. Đây cũng là sự cụ thể hóa cho mục tiêu phát triển bền vững cho các vùng miền trong tỉnh. Liên quan đến quy hoạch vùng trong phát triển kinh tế, tỉnh cũng nhất quán theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; cùng với đó kêu gọi các tập đoàn kinh tế hỗ trợ, tư vấn công tác quy hoạch nhằm hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch.

Tại cuộc làm việc với BTV Tỉnh ủy Nghệ An vừa qua, những kết quả của tỉnh trong thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và đánh giá cao. Theo đó, trong định hình phát triển kinh tế, Nghệ An đã có bước đi rõ ràng với việc lựa chọn, xác định vùng, miền, khu vực phù hợp để phát triển kinh tế trọng điểm. Liên quan đến việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, về thể chế, tỉnh có nhiều cố gắng trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, công khai để thu hút doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Tuy vậy, cũng cần lưu tâm hoàn thiện thể chế để khuyến khích sự phát triển mạnh mẽ của các thành phần kinh tế.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu tỉnh không để xảy ra tình trạng “trắng” chi bộ, đảng viên tại các thôn, bản nhằm đảm bảo sự bền vững về chính trị từ cơ sở, góp phần giải quyết các “điểm nóng” phát sinh. Đồng chí cũng nhận định, những hạn chế, bất cập phát sinh do cơ chế chính sách chưa hoàn thiện hoặc đã có nhưng chưa theo kịp thực tiễn mà lãnh đạo tỉnh đề cập là những vấn đề có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn. Đây là cơ sở để Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp thu trong quá trình xây dựng, soạn thảo, hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

.

Thùy Dương

.