Thứ Ba, 01/01/2019, 10:04 [GMT+7]
Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thiết thực, tránh hình thức

(Congannghean.vn)-Tại Nghệ An, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng. Việc triển khai tốt ở cơ sở đã tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh sự phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên toàn tỉnh.
Tích cực xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy mạnh phong trào                     “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Tích cực xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Năm 2018, các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng, lễ hội, thiết chế văn hóa được tổ chức hướng về cơ sở nhiều hơn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh tại cơ sở được triển khai hiệu quả. 
 
Kết quả, đã có 676/801.008 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá (đạt 84,4%); 318 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, 1.499/3.152 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 47,5%, trong đó có 89 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 734 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ văn hóa; 84 xã đạt “Xã đạt chuẩn văn hoá NTM”; 5 phường, thị trấn đạt “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; 259/480 xã, phường được công nhận “Xã, phường có thiết chế văn hóa thể thao đạt tiêu chí chuẩn của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch”, đạt 53,9%. 
 
Ngoài ra, Ban chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”. Năm 2018, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh vận động đạt 27,5 tỉ đồng. Từ các nguồn vận động cùng với sự hỗ trợ của ngân sách các địa phương và trợ giúp của cộng đồng dân cư đã xây mới 673 nhà và sửa chữa 344 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo; hỗ trợ hơn 13,34 tỉ đồng giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó học tập và hỗ trợ khác. Các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, rủi ro được triển khai tích cực, kịp thời. Tính đến nay, nhân dân đã ủng hộ 482.727 tỉ đồng (chiếm 15,7%), hiến tặng 5.960.682 m2 đất, đóng góp 4.953.163 ngày công để thực hiện các công trình NTM, góp phần tăng nhanh đơn vị đạt chuẩn NTM. Đến nay, cả tỉnh có 86 bản, 216 xã, 3 đơn vị cấp huyện được công nhân đạt chuẩn NTM.
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn được thể hiện trong phong trào thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Các phong trào đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân, phát triển sâu rộng trong khu dân cư với ý thức tự nguyện, tự giác. Ngoài ra, nhân dân còn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội.
 
Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, trên thực tế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” còn mang tính hình thức. Điều này cũng được nêu rõ tại Hội nghị tổng kết phong trào giai đoạn 2000 - 2018. Nhất là các phong trào liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa, NTM chỉ chủ yếu và chú ý đầu tư vật chất, chưa thực sự quan tâm đến vấn đề cốt lõi của văn hóa. Các danh hiệu gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa... nhiều nhưng chất lượng tại một số cơ sở đạt được còn thấp, chưa thực chất, chưa thực sự bền vững. Ở một số thôn, làng, bản vẫn còn tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, ô nhiễm môi trường; vấn đề đạo đức, lối sống, nếp sống có nơi, có lúc biểu hiện xuống cấp, đi ngược với những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; tệ nạn ma túy, mại dâm, cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy, cờ bạc ảnh hưởng đến chỉ đạo thực hiện phong trào ở cơ sở.  
 
Thiết nghĩ, xây dựng đời sống văn hóa là nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân nên trong quá trình triển khai phải huy động được sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người...”.                       
.

Phan Tuyết

.