Khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài Khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài
Các cơ sở lưu trú đăng ký, khai báo tạm trú phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng ký, khai báo thông qua địa chỉ https://nghean.xuatnhapcanh.gov.vn
.
.
.
.