Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201506/cong-an-ha-tinh-chuyen-bien-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-614202/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//cai-cach-hanh-chinh/201506/cong-an-ha-tinh-chuyen-bien-trong-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-614202/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 09/06/2015, 08:54 [GMT+7]
Công an Hà Tĩnh

Chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các đề án, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an Hà Tĩnh luôn chú trọng tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong các mặt công tác.
 
Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: 6 nội dung về cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính Nhà nước đã được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng.
Công an Hà Tĩnh tăng cường cải cách hành chính, phục vụ nhân dân
Công an Hà Tĩnh tăng cường cải cách hành chính, phục vụ nhân dân
 
Mỗi nội dung gắn với một tiêu chí thực hiện, với mục tiêu đáp ứng công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT, từng bước thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các nguyện vọng, yêu cầu liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, từ đó tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
 
Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định các lĩnh vực cần tập trung thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đồng thời triển khai đến lãnh đạo và các CBCS trong toàn lực lượng. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, Công an huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc các kế hoạch trên cơ sở vận dụng các quy định của Nhà nước, của ngành vào tình hình thực tế ở địa phương.
 
Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước. Tập trung tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ANTT thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công an để chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương thực hiện. 
 
Trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Công an tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước về ANTT, nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, cắt giảm các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, gây khó khăn cho các cá nhân, tổ chức trong thực hiện giao dịch hành chính; cắt giảm 25% chi phí tuân thủ đối với nhóm thủ tục này. Thực hiện có hiệu quả đề án “Cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2013 - 2020”. 
 
Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, tiến tới đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an. Tiếp tục điều chỉnh, kiện toàn tổ chức, bộ máy, rà soát lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu để tinh gọn, đơn giản hoá tổ chức, bộ máy, tránh trùng dẫm về chức năng, nhiệm vụ, đồng thời bố trí, sắp xếp lại đội ngũ lãnh đạo chỉ huy các cấp, điều động, bố trí ưu tiên cho lực lượng chiến đấu và Công an cấp huyện. 
 
Bên cạnh đó, thành lập các đơn vị nghiệp vụ như: Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Khu kinh tế Vũng Áng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
.

Xuân Lý

.