Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201508/dang-bo-tinh-nghe-an-tiep-tuc-lanh-dao-luc-luong-cong-an-thuc-hien-tot-nhiem-vu-giu-vung-antt-trong-tinh-hinh-moi-631532/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201508/dang-bo-tinh-nghe-an-tiep-tuc-lanh-dao-luc-luong-cong-an-thuc-hien-tot-nhiem-vu-giu-vung-antt-trong-tinh-hinh-moi-631532/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ANTT trong tình hình mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 19/08/2015, 11:21 [GMT+7]
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN

Tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững ANTT trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam được Đảng và Bác Hồ thành lập và lãnh đạo. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CAND Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta giành chính quyền cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Quá trình hình thành và phát triển của Công an Nghệ An là sự tiếp nối liên tục theo dòng chảy lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp về mọi mặt của Tỉnh ủy Nghệ An, lực lượng Công an Nghệ An luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, qua đó khẳng định rõ vai trò, vị trí quan trọng, góp phần cùng lực lượng Công an cả nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ra đời trong bão táp cách mạng tháng Tám năm 1945, cùng với lực lượng CAND Việt Nam, Công an Nghệ An được tôi luyện và từng bước trưởng thành qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, trải qua 70 năm vừa chiến đấu vừa xây dựng, lực lượng Công an Nghệ An không ngừng trưởng thành về mọi mặt, luôn thể hiện tinh thần cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, góp phần đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Qua đó góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, làm rạng danh truyền thống cách mạng của quê hương Xô Viết anh hùng và truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, Tỉnh ủy Nghệ An đã kịp thời chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và cấp ủy Đảng trong Công an Nghệ An theo hướng tập trung, thống nhất, phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác, chiến đấu của lực lượng Công an. Đây là những chủ trương, định hướng quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị trong Công an Nghệ An, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Tỉnh ủy cũng đã tăng cường lãnh đạo, từng bước đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo đối với lực lượng Công an, chỉ đạo Công an Nghệ An vận dụng sáng tạo các chủ trương của Đảng, tiến hành đổi mới toàn diện cả về tổ chức và hoạt động. Từ đó, lực lượng Công an Nghệ An đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh                  xem những hình ảnh về quá trình công tác, chiến đấu của Công an Nghệ An trong thời gian qua
Các đại biểu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công an tỉnh xem những hình ảnh về quá trình công tác, chiến đấu của Công an Nghệ An trong thời gian qua

Trải qua những chặng đường vừa chiến đấu vừa xây dựng và từng bước trưởng thành, Công an Nghệ An luôn coi trọng và tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, các tổ chức quần chúng, gắn chặt với việc củng cố tổ chức bộ máy. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cải tiến lề lối làm việc và công tác lãnh đạo, chỉ huy, thực hiện tốt quy chế dân chủ, quan tâm làm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, coi đây là nhiệm vụ quyết định thắng lợi trong mọi hoạt động công tác, chiến đấu của toàn lực lượng; nhằm xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thực sự trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại.

Trong thời gian tới, tiếp tục  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhằm đảm bảo lực lượng Công an Nghệ An luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng CNXH; trong mọi điều kiện, hoàn cảnh cần phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an, vì đây là yếu tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp giữ vững ANTT.

Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an Nghệ An nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với các nội dung trọng tâm sau:

Tập trung chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh; thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thường xuyên tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, nhất trí trong từng tổ chức Đảng và đơn vị. Bám sát và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo ANTT, nhất là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 201- KH/TU ngày 6/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện nội dung “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”.

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nghệ An cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thật sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy, bảo vệ các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an Nghệ An vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, coi đó là nền tảng để nâng cao sức chiến đấu, chất lượng các mặt công tác Công an.

Không ngừng quán triệt sâu sắc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng Công an, đảm bảo Công an Nghệ An thật sự là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND, luôn nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, đề cao trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phát huy vai trò lãnh đạo về mọi mặt của cấp ủy các cấp trong Công an Nghệ An. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ; xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các quy chế làm việc của cấp ủy các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, có nhiều hình thức phù hợp để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an. Phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp là lấy hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống; lấy xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ XHCN, lấy sự nghiệp cách mạng quang vinh của Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện, công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nghệ An.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đổi mới nội dung, biện pháp công tác vận động phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Xây dựng khu dân cư an ninh, an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ở từng giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an Nghệ An luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm thêm trang sử hào hùng của lực lượng CAND.

Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống vẻ vang và sự nỗ lực, quyết tâm cao của lực lượng Công an Nghệ An, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các lực lượng vũ trang và nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhàn.

.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

.