Thứ Năm, 20/06/2024, 10:07 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 19/6/2024, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật.

  Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, việc ban hành luật nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, quản lý đối với công tác PCCC&CNCH đã được xác định trong các văn bản quan trọng như: Chỉ thị số 47 ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Kết luận số 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 47; Nghị quyết số 99 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và một số văn bản khác có liên quan.

  Toàn cảnh phiên họp.

  Bên cạnh đó, bổ sung quy định về hoạt động CNCH đối với những sự cố, tại nạn xảy ra trong đời sống hằng ngày có tác động trực tiếp, làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và theo quy định của Hiến pháp năm 2013 phải được quy định trong văn bản luật. Qua đó, bảo đảm cơ sở pháp lý theo đúng quy định của Hiến pháp để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

  Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan và khắc phục hạn chế, vướng mắc, bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC trong tình hình mới.
   

  Về mục đích xây dựng Luật, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giải pháp phòng ngừa, phân công, phân cấp gắn trách nhiệm trong hoạt động PCCC&CNCH.

  Bộ trưởng Lương Tam Quang trình bày Tờ trình về dự án Luật.

  Dự thảo Luật gồm 9 chương, 65 điều, trong đó, Chương II về phòng cháy (gồm 9 điều) bên cạnh việc kế thừa đã bổ sung các quy định mới để khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hoạt động phòng cháy; quy định cụ thể hơn trách nhiệm, yêu cầu trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và nâng cao hơn nữa yêu cầu, trách nhiệm trong việc quản lý, cung ứng, sử dụng điện và thiết bị điện có liên quan đến cháy, nổ.

  "Dự thảo Luật đã bỏ các nội dung hiện đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hoặc trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật", Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin thêm.

  Trong Chương III về chữa cháy (gồm 12 điều), dự thảo Luật tiếp tục kế thừa quy định của luật hiện hành, có chỉnh lý, bổ sung một số quy định để khắc phục những vướng mắc, bất cập và nâng cao hiệu quả hoạt động chữa cháy, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC. 

  Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên họp. 

  Chương IV về CNCH (gồm 7 điều), quy định về: Phạm vi hoạt động CNCH của lực lượng PCCC&CNCH; tổ chức CNCH; quyền, trách nhiệm của người chỉ huy CNCH; huy động lực lượng, phương tiện, tài sản tham gia CNCH; xây dựng, thực tập phương án CNCH; trách nhiệm CNCH; ưu tiên và bảo đảm quyền ưu tiên cho lực lượng, phương tiện tham gia CNCH. 

  Trong Chương V về xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng PCCC và CNCH (gồm 6 Điều), dự thảo Luật trên cơ sở kế thừa quy định của Luật PCCC hiện hành còn phát huy giá trị để tiếp tục quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời, đã chỉnh lý, bổ sung các quy định liên quan đến xây dựng, bố trí lực lượng, nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật...
   
  Qua thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành Luật PCCC&CNCH với những lý do đã được Chính phủ nêu trong Tờ trình và cho rằng, việc xây dựng và ban hành Luật nhằm thể chế đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về PCCC&CNCH; luật hoá những quy định hiện hành và bổ sung quy định đầy đủ, toàn diện về hoạt động CNCH mà lực lượng PCCC&CNCH đang được giao đảm nhiệm, nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu quả công tác này trong thực tiễn. Đồng thời, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập đang tồn tại, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trong tình hình mới.
   
  "Tại phiên họp thứ 32 (ngày 15/4/2024), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 45, bổ sung dự án Luật PCCC&CNCH vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khẳng định sự cần thiết và là căn cứ để Chính phủ xây dựng dự án Luật này" - Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới nhấn mạnh.
  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an