Thứ Sáu, 15/03/2024, 08:59 [GMT+7]

Tổng kết 05 năm công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 14/3/2024, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong Công an nhân dân (CAND). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, để lại nhiều dấu ấn nổi bật, mang tính bước ngoặt, tạo cơ sở vững chắc xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thể hiện rõ nét tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Liên tục trong nhiều năm, Đảng bộ Công an Trung ương và nhiều đảng bộ Công an đơn vị, địa phương được công nhận là đảng bộ xuất sắc, tiêu biểu; nhiều tập thể đơn vị, địa phương được tặng thưởng các danh hiệu cao quý. Lực lượng CAND luôn phát huy truyền thống anh hùng, xung kích, đi đầu trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự, đóng góp không ngừng nghỉ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã gương mẫu, đi đầu trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước. Điều tra, khám phá nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể đó là ai”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và chế độ Xã hội chủ nghĩa.
 

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Các tổ chức Đảng trong CAND tiếp tục có bước trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, mẫu mực, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; chất lượng đội ngũ đảng viên ngày càng được nâng lên. Công tác tổ chức, cán bộ có nhiều đổi mới mang tính “đột phá”, trong đó tổ chức bộ máy được kiện toàn, sắp xếp một cách triệt để nhất theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, “tinh, gọn, mạnh”; chủ trương đưa Công an chính quy về công tác tại Công an xã, thị trấn đang phát huy hiệu quả rất tích cực. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy trong CAND có nhiều đổi mới, sáng tạo, đi vào thực chất hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung tham luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng trong CAND tiếp tục quán triệt tới từng đảng viên nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn vị trí, tầm quan trọng và mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện Điều lệ Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An

Đồng chí yêu cầu, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy CATW đề nghị, các cấp ủy đảng trong CAND lấy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở 04 cấp Công an, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu và Công an cấp cơ sở…

.

Phạm Thủy – Trọng Tuấn