Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201802/dang-cong-san-viet-nam-trong-su-menh-lich-su-cua-dan-toc-781307/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201802/dang-cong-san-viet-nam-trong-su-menh-lich-su-cua-dan-toc-781307/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảng Cộng sản Việt Nam trong sứ mệnh lịch sử của dân tộc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 15/02/2018, 08:28 [GMT+7]

Đảng Cộng sản Việt Nam trong sứ mệnh lịch sử của dân tộc

(Congannghean.vn)-Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là đội quân tiên phong cách mạng, bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, hiện thân cho trí tuệ, danh dự của dân tộc. Lịch sử vẻ vang của Đảng 88 năm qua là lịch sử đấu tranh kiên cường, vì lợi ích cao cả của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tựu vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được trong gần 9 thập kỷ qua là những minh chứng hùng hồn khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng đối với tiến trình cách mạng Việt Nam.

Ngay từ ngày mới ra đời, Đảng ta đã tổ chức và lãnh đạo một phong trào quần chúng lớn mạnh xưa nay chưa từng có ở nước ta, đó là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930. Quần chúng công nông và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã đứng lên lật đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến, thành lập chính quyền Xô Viết công nông binh, ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân lao động.

Tuy thực dân Pháp đã dập tắt phong trào trong biển máu, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng đã rèn luyện cho Cách mạng tháng Tám thắng lợi sau này.

15 năm sau, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã quyết tâm “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”, “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới -  kỷ nguyên độc lập -  tự do cho dân tộc.

Chính quyền cách mạng non trẻ mới ra đời, Nhà nước gặp muôn vàn khó khăn. Hậu quả nặng nề của nạn đói năm 1945 do giặc Pháp gây ra đã làm cho dân ta hao mòn sức lực. Tài chính Quốc gia khánh kiệt. Thù trong, giặc ngoài tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam. Những tạm ước, thỏa thuận 14/9 không được phía Pháp tôn trọng. Hội nghị Phông-ten-nơ-blô không đạt kết quả như chúng ta mong muốn. Thực dân Pháp với dã tâm xâm lược hòng muốn cướp nước ta lần nữa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, cả dân tộc lại đứng lên chiến đấu để bảo vệ thành quả cách mạng.

Vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Đảng ta đã tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 vào tháng 2/1951. Đại hội đã đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam, ra hoạt động công khai để lãnh đạo kháng chiến.

Đại hội xác định mục đích của Đảng: “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. Nhiệm vụ của Đảng là kiên quyết lãnh đạo toàn dân “kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công”. Tuyên ngôn và chính cương của Đảng: Độc lập - Thống nhất - Dân chủ - Phú cường. Kết thúc lời ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề, nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”… “Sau hết, chúng tôi xin hứa rằng, Đảng Lao động Việt Nam quyết tâm làm tròn nhiệm vụ của mình là đưa toàn dân đến “kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công””.

Quyết tâm của Người cũng là quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đã làm nên một Điện Biên chấn động địa cầu, giải phóng miền Bắc, làm hậu thuẫn cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ hy sinh. “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, cả dân tộc ta ra trận bởi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Chân lý của dân tộc ta mà cũng là chân lý của thời đại. Đại thắng mùa Xuân 1975 đã chấm dứt cuộc chiến tranh chống Mỹ và bè lũ tay sai kéo dài hơn 30 năm, đưa giang sơn thu về một mối, thỏa lòng mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cả dân tộc.

Sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đã đưa dân tộc ta phá bỏ những cơ chế ràng buộc của thời kỳ bao cấp, làm cho kinh tế phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, từ khi Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ XII đã nhìn lại chặng đường gần 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, rút ra nhiều bài học để bổ sung, hoàn thiện tiến trình đổi mới, từ đó xác định mục tiêu tổng quát cho chặng đường tới: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đảng ta nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách trước đất nước và nhân dân ta, quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Triển khai tinh thần Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV “về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên như phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời tôn chỉ mục đích của Đảng, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, giấu giếm và không dám nhận khuyết điểm trong tự phê bình và phê bình, nói và viết không đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, duy ý chí, áp đặt, bảo thủ chỉ làm theo ý của mình, tham vọng chức quyền, không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác; cá nhân sống ích kỷ, thực dụng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không trung thực trong kê khai tài sản, mang bệnh thành tích, háo danh; quan liêu, xa rời quần chúng; quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách Nhà nước; tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi; thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy huân chương, chạy bằng cấp; đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan… Một bộ phận phản bác chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến…, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an; móc nối, cấu kết với các thế lực phản động và các phần tử cơ hội chính trị; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với văn hóa nghệ thuật, có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan, lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc.

Quan điểm của Đảng ta là nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, kiên quyết “xây” và “chống” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài: “Chống là nhiệm vụ cấp bách” làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, lấy lại lòng tin yêu của nhân dân, đủ sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và quốc tế.

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện bước sang tuổi mới, mãi mãi xứng đáng là người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, xứng đáng với trọng trách của mình trong lịch sử vẻ vang của dân tộc.

.

Nguyễn Minh Châu

.