Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201605/ky-niem-130-nam-ngay-quoc-te-lao-dong-151886-152016-va-thang-cong-nhan-nam-2016-giu-vung-ban-chat-giai-cap-cong-nhan-va-tinh-tien-phong-cua-dang-675033/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201605/ky-niem-130-nam-ngay-quoc-te-lao-dong-151886-152016-va-thang-cong-nhan-nam-2016-giu-vung-ban-chat-giai-cap-cong-nhan-va-tinh-tien-phong-cua-dang-675033/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 01/05/2016, 09:06 [GMT+7]
Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2016) và Tháng Công nhân năm 2016

Giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng

(Congannghean.vn)-Giữ vững và tăng cường hơn nữa bản chất giai cấp công nhân của Đảng đang là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ngay sau khi thanh lập, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên quyết trong sự nghiệp phát triển của đất nước
Ngay sau khi thành lập, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên quyết trong sự nghiệp phát triển của đất nước

Là con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp - đỉnh cao của những giá trị được kết tinh trong quá trình nhận thức thế giới và cải tạo thế giới mà loài người sáng tạo ra, giai cấp công nhân mang trong mình bản chất khoa học - cách mạng tiên tiến nhất: Tiên tiến trong lý luận và tiên tiến trong hành động. Vì thế, giai cấp công nhân không chỉ biết đấu tranh mà còn luôn đi đầu trong toàn bộ quá trình đấu tranh để cải tạo thiên nhiên, cải tạo xã hội và cải tạo chính bản thân mình; đặc biệt là không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống cho bản thân và toàn nhân loại.

Thực tế lịch sử đã chứng minh, giai cấp công nhân không chỉ biết gây dựng phong trào, tạo ra những điểm nhấn, bước tiến mới mà còn biết hưởng ứng những giá trị ấy để làm nên những bước tiến nhảy vọt.  Tuy còn trong quá trình đấu tranh tự phát nhưng ngày 1/5/1886, đại biểu cho giai cấp công nhân trên toàn thế giới - giai cấp công nhân Mỹ ở thành phố Chicago đã tạo ra sự kiện lớn: Bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm và cải thiện đời sống với tinh thần quyết liệt, được công nhân, lao động trên toàn thế giới hưởng ứng, cổ vũ. Sự kiện này được những đại biểu ưu tú nhất của phong trào công nhân trên toàn thế giới biến thành ngày hội truyền thống, ngày biểu dương lực lượng và khơi dậy khí thế cách mạng.

Tại Đại hội thành lập Quốc tế II do Ph.Ăng-ghen lãnh đạo họp ngày 14/7/1889, đại biểu của giai cấp công nhân thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 hàng năm là Ngày Quốc tế Lao động. Nghiên cứu về sự kiện lịch sử nói trên, Bác Hồ đã sớm nhận thấy ý nghĩa to lớn của Ngày Quốc tế Lao động đối với phong trào cách mạng thế giới cũng như ở mỗi nước. Bác cũng là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ quyết định của Đại hội I Quốc tế II (ngày 14/7/1889): Lấy ngày 1/5 hàng năm là Ngày Quốc tế Lao động.

Ngày 1/5/1925, công nhân Chợ Lớn, công nhân đường sắt Dĩ An và công nhân Đà Nẵng biểu tình bày tỏ ý chí bảo vệ Liên bang Xô Viết. Tháng 8/1925, công nhân Nhà máy đóng tàu Ba Son (Sài Gòn) đã bãi công đòi tăng lương và để ủng hộ phong trào đấu tranh của công nhân Thượng Hải (Trung Quốc). Những cuộc đấu tranh đầu tiên ấy đánh dấu sự kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, một mốc son ghi dấu bước chuyển lớn của phong trào công nhân Việt Nam phát triển từ hình thức tự phát đến tự giác.

Ngày 3/2/1930, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông. Phong trào đấu tranh ngày 1/5/1930 đã mở đầu cho cao trào cách mạng 1930 - 1931. Từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc chí Nam đều treo cờ Đảng, tổ chức mít tinh, tuần hành thị uy. Lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của Công hội đỏ, công nhân và nông dân đã tổ chức mít tinh chào mừng Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên phạm vi toàn quốc đoàn kết đấu tranh, tỏ rõ sức mạnh, sứ mệnh lịch sử của khối liên minh công - nông.

Công nhân Công ty Matrix Vinh trong giờ làm việc
Công nhân Công ty Matrix Vinh trong giờ làm việc

Trong cao trào cách mạng 1936 - 1939, thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương, Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức công khai; đặc biệt là cuộc mít tinh ngày 1/5/1938 tại Hà Nội với gần 3 vạn công nhân lao động tham gia.

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 56 quyết định để công nhân lao động cả nước nghỉ hưởng lương Ngày Quốc tế Lao động.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong 30 năm đổi mới, cùng với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, chất lượng được nâng lên. Đặc biệt là đã hình thành ngày càng đông bộ phận công nhân trí thức, đang tiếp tục phát huy vai trò của mình và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt chặng đường đã qua, mặc dù các thế lực thù địch tăng cường chống phá, nhưng nhờ giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn nên Đảng ta tiếp tục khẳng định được vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, đưa đất nước không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng còn nhiều hạn chế, trong đó có những khuyết điểm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã chỉ ra: “…công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”.

Với các giải pháp cụ thể, thiết thực, sau gần 4 năm thực hiện, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu như Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng đánh giá: “Quá trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 và việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã góp phần siết lại kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo được chuyển biến tích cực bước đầu trong việc ngăn chặn trên một số mặt tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng”.

Báo cáo Chính trị tiếp tục đề ra nhiệm vụ: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; không dao động trong bất cứ tình huống nào. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên”. Như vậy, “giữ vững bản chất giai cấp công nhân, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên” được Đảng ta xác định là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì đó là mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của Đảng ta.

Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, Đại hội XII của Đảng chủ trương xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Điều này đòi hỏi giai cấp công nhân phải có khả năng tiếp cận, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại; có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế. 

Người dân trên cả nước hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2016 trong khí thế mới - khí thế của năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; đồng thời bước vào năm thứ 5 triển khai tổ chức thành công Tháng Công nhân theo thông báo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm thứ 130 Ngày Quốc tế Lao động, năm thứ 126 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 105 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, năm thứ 41 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... Tin tưởng rằng, công nhân viên chức lao động Việt Nam chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

.

Nguyễn Văn Thanh

.