Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201303/27196-tong-hop-y-kien-gop-y-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-391899/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201303/27196-tong-hop-y-kien-gop-y-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992-391899/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 29/03/2013, 13:18 [GMT+7]
27196

Tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

16. Chương IV. Bảo vệ Tổ quốc
a) Điều 69. Phải xác định “đảm bảo trật tự an toàn xã hội” là một bộ phận của công tác “bảo vệ Tổ quốc” và đây cũng là trách nhiệm của toàn dân.
Tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã xác định một trong những nhiệm vụ chủ yếu để phát triển đất nước giai đoạn 2011 - 2015 là “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế”. Như vậy nhiệm vụ đảm bảo “trật tự an toàn xã hội” đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng, được xác định là một vấn đề cơ bản, quan trọng, việc thực hiện nhiệm vụ này đòi hỏi phải phát huy sức mạnh của toàn dân và cần thiết phải được thể chế hóa bằng Hiến pháp. Cụ thể chúng tôi sửa lại đoạn 1, Điều 69 trong dự thảo như sau:
“Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn dân”.
 
b) Điều 70. Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, đã chứng tỏ lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam) luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân, sự trung thành của lực lượng vũ trang nhân dân với Đảng (như Điều 70 dự thảo) là sự ghi nhận, sự khẳng định một thực tế lịch sử, một hiện thực chính trị - xã hội, một tất yếu khách quan trong thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 
c) Điều 72. Đề nghị bổ sung cụm từ “lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố được xây dựng ở địa bàn cơ sở cùng với lực lượng Công an nhân dân” và cụm từ “và các vi phạm pháp luật về ANQG, trật tự an toàn xã hội”, đồng thời thay cụm từ “phong trào nhân dân”, thành “phong trào toàn dân”. Viết lại là:
 
“Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố được xây dựng ở địa bàn cơ sở cùng với lực lượng Công an nhân dân làm nòng cốt cho phong trào toàn dân để bảo vệ ANQG, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự ổn định chính trị và các quyền tự do, dân chủ của công dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng ngừa và chống các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về ANQG, trật tự an toàn xã hội”.
 
d) Điều 73. Trong Văn kiện Đại hội XI của Đảng xác định việc gắn kết quốc phòng - an ninh kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh là một định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy cần phải thể chế hóa chủ trương của Đảng thành pháp luật. Cụ thể, tại Điều 73 dự thảo, chúng tôi đề nghị viết lại như sau:
 
“Nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, chính sách hậu phương quân đội, công an; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang, kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng - an ninh, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sỹ, công nhân viên của lực lượng QĐND và lực lượng CAND. Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH”.
 
đ) Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định về hợp tác quốc tế trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc theo hướng: Nhà nước tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng cho đầy đủ, toàn diện.
 
17. Khoản 1, Điều 75. Sử dụng từ “làm luật” chưa rõ nghĩa và từ này hay được sử dụng để chỉ hành vi xấu trong xã hội. Do vậy đề nghị thay từ “làm” bằng từ “xây dựng”. Viết lại là:
“Xây dựng Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; xây dựng luật và sửa đổi luật”.
 
18. Khoản 2, Điều 80. Có ý kiến đề nghị không sử dụng cụm từ “đồng bào dân tộc thiểu số” vì nghĩa thiếu tôn trọng, ảnh hưởng chính sách đại đoàn kết và sửa lại là: “vùng có đồng bào dân tộc ít người”.
 
(Còn nữa) 

CANA
.