Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201809/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-814925/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201809/tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-giam-dinh-tu-phap-814925/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 21/09/2018, 07:44 [GMT+7]

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 595/KH-UBND triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giám định tư pháp là để kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…
Giám định tư pháp là để kết luận về chuyên môn những vấn đề liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử…

Theo đó, Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các nội dung của Đề án. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động và quản lý giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng chống tội phạm, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thúc đẩy xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động giám định tư pháp.

Để triển khai Đề án có hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các địa phương, sở, ngành liên quan tập trung thực hiện các nội dung. Đó là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Giám định tư pháp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành; phổ biến, quán triệt Đề án bằng các hình thức phù hợp đến các cấp, ngành liên quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh; rà soát các văn bản liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Đề án (nếu có). Cùng với đó, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ giám định viên tư pháp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về giám định tư pháp.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch. Sở Y tế, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn đội ngũ giám định viên tư pháp của ngành; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giám định tư pháp cho đội ngũ giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc của ngành. Các sở, ngành khác có liên quan cũng như các địa phương căn cứ nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao phối hợp với Sở Tư pháp triển khai các nội dung tại Kế hoạch này.

.

V. Thành

.