Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:14 [GMT+7]

Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam

(Congannghean.vn)-Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, sáng 2/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng Tháng Mười Nga - tầm vóc lịch sử, giá trị thời đại, bài học đối với cách mạng Việt Nam và tỉnh Nghệ An hiện nay”.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Cách đây 100 năm, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik, đứng đầu là V.I.Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã vùng dậy khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, lập nên Nhà nước Xô viết. Cuộc cách mạng ấy đã đi vào lịch sử nhân loại như một sự kiện có tiếng vang và tầm ảnh hưởng sâu rộng làm rung chuyển, đảo lộn trật tự thế giới. Sự thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực. Nước Nga và Cách mạng Tháng Mười đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và chọn đây là kim chỉ nam cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, nhiều tham luận đã nêu bật ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga tới quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, với cách mạng Việt Nam nói chung; đồng thời, cung cấp những luận cứ khoa học nhằm đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về Cách mạng Tháng Mười. Đây thực sự là bài học về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản, về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay không chỉ với cách mạng Việt Nam mà cả đối với Nghệ An trong nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

.

Châu Yên

.