Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201611/day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-hieu-qua-cac-nhiem-vu-707312/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201611/day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-thuc-hien-hieu-qua-cac-nhiem-vu-707312/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 04/11/2016, 09:40 [GMT+7]

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 626/KH-UBND nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân về thực hiện xây dựng mô hình, điển hình và công tác tự quản ở cơ sở giai đoạn 2006 - 2016
Khen thưởng các tập thể, cá nhân về thực hiện xây dựng mô hình, điển hình và công tác tự quản ở cơ sở giai đoạn 2006 - 2016

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 1/3/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu của cơ quan, bộ phận làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã phát động; công tác khen thưởng phải đảm bảo công bằng, chính xác, đúng người, đúng việc, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng người lao động trực tiếp, đối tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ở cấp tỉnh, tăng tỉ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp từ 50% trở lên; tập trung giải quyết dứt điểm việc đề nghị phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và khen thưởng thành tích kháng chiến tồn đọng.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện kịp thời, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời, thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện sai sót trong việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

.

Xuân Thống

.