Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201812/chuan-bi-tot-nhan-su-nhiem-ky-toi-bao-dam-dan-chu-chong-chay-chuc-chay-quyen-827244/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201812/chuan-bi-tot-nhan-su-nhiem-ky-toi-bao-dam-dan-chu-chong-chay-chuc-chay-quyen-827244/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới, bảo đảm dân chủ, chống chạy chức, chạy quyền - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 04/12/2018, 14:58 [GMT+7]

Chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới, bảo đảm dân chủ, chống chạy chức, chạy quyền

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2018 vào chiều 3/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền.

Cụ thể, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 11/2018 tương đối toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong tháng 12/2018, đồng chí Phạm Minh Chính để nghị toàn ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Hoàn thành báo cáo kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tập trung sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai, Ban Tổ chức Trung ương tập trung hoàn chỉnh các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nhiệm vụ trong tháng 12/2018 theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ (khoảng 8 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư).

Thứ ba, toàn ngành tập trung kiểm điểm, đánh giá tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019. Triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đồng thời gắn với bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Thứ tư, tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng đảng sau Hội nghị Trung ương 8, 9 (khóa XII), nhất là phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm.

Thứ năm, tiếp tục rà soát tình hình cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý nhằm kịp thời tham mưu nhân sự thay thế cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, nghỉ công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng tại tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Đồng thời, chuẩn bị tốt nhân sự nhiệm kỳ tới bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chống chạy chức, chạy quyền. Hoàn thành tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị mới về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, tập trung tham mưu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026 trình Hội nghị Trung ương 9 (khóa XII). Tiếp tục làm tốt công tác nhân sự thường xuyên; hoàn thành việc rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ diện Trung ương, ban thường vụ cấp ủy quản lý.

Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, nhất là triển khai Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Hoàn thành xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019.

Thứ bảy, tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là công tác chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay.

Thứ tám, tiếp tục theo dõi nắm bắt tình hình công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, diễn biến nội bộ và an ninh chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài đảm bảo kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng "Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông" với phương châm "Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm chính trị phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó", chống tiêu cực, sách nhiễu, tham nhũng trong công tác cán bộ./.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.