Thứ Tư, 19/04/2023, 23:26 [GMT+7]

Lực lượng Công an nhân dân nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 19/4/2023, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Công an nhân dân (CAND) với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức hội thảo; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Thanh Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Giám đốc Học viện Chính trị CAND, Uỷ viên Thường trực Ban Tổ chức hội thảo cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tổng thể đường lối phát triển đất nước, trong đó việc tăng cường quốc phòng, an ninh (QP- AN), bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, là "kim chỉ nam" trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01 ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Trong bối cảnh tình hình mới của nửa nhiệm kỳ đầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động, tham gia tích cực xây dựng đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN của đất nước.

Trên cơ sở tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CAND; khẳng định vai trò tất yếu, nòng cốt của CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả mà lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, luận giải sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đánh giá toàn diện những kết quả mà lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Gần nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương; cấp uỷ, Công an các địa phương đã tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, chủ động; thể hiện quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt, đạt được những kết quả mà Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, địa phương và Nhân dân đánh giá cao...

Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Công an Nghệ An
Toàn cảnh hội thảo tại điểm cầu Công an Nghệ An

Thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND cần nhận thức rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong những thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập trong Đề án số 06/CP và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an cơ sở...

.

Hồng Hạnh - Phan Tuyết

.