Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201903/quy-che-hoat-dong-cua-uy-ban-quoc-gia-asean-2020-842897/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201903/quy-che-hoat-dong-cua-uy-ban-quoc-gia-asean-2020-842897/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 09/03/2019, 08:43 [GMT+7]

Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 vừa ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia này.
 
Theo đó, Ủy ban Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 14/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ủy ban Quốc gia làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các thành viên thảo luận, đóng góp ý kiến, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia kết luận.
 
Các thành viên Ủy ban Quốc gia, các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 thuộc Ủy ban Quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
 
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ được giao và có nhiệm vụ, quyền hạn: Chỉ đạo và quyết định chủ trương liên quan đến toàn bộ công tác chuẩn bị, nội dung và tổ chức các hội nghị, hoạt động liên quan trong thời gian Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020; bổ sung, điều chỉnh thành viên Ủy ban Quốc gia là lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan trên cơ sở yêu cầu thực tế và tính chất công việc; phê duyệt các chương trình, kế hoạch tổng thể về chuẩn bị và tổ chức hoạt động của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020; phê duyệt dự toán, quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 để báo cáo Lãnh đạo Cấp cao; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Uỷ ban Quốc gia; chỉ đạo trực tiếp các nội dung liên quan đến trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN. 
 
Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia chịu trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia điều phối chung công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; giúp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia điều hành và xử lý những công việc thường xuyên của Ủy ban Quốc gia; chuẩn bị báo cáo định kỳ của Ủy ban Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020, đôn đốc các Tiểu ban thực hiện đầy đủ kế hoạch theo lộ trình, điều phối hoạt động giữa các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020...
 
Các Ủy viên Uỷ ban Quốc gia đại diện cho cơ quan mình tham gia các hoạt động của Uỷ ban Quốc gia; thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia liên quan lĩnh vực cơ quan mình phụ trách và các nhiệm vụ được Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia và Thủ trưởng cơ quan mình về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 
Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 gồm 05 Tiểu ban (Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Lễ tân; Tiểu ban Vật chất - Hậu cần; Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa; Tiểu ban An ninh - Y tế) và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020. Các cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì các Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020. Các trưởng Tiểu ban và Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020 sẽ quyết định thành viên và Quy chế làm việc trên cơ sở các nhiệm vụ cụ thể.
.

Nguồn: Phương Nhi/Chinhphu.vn

.