Thứ Sáu, 21/12/2018, 15:51 [GMT+7]
Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8

(Congannghean.vn)-Ngày 21/12/2018, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và học tập chuyên đề năm 2019 cho các đồng chí đảng viên các chi bộ, đảng bộ bộ phận. 

Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc trung tâm thông tin Ban tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh đến phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, (khóa XII) cho cán bộ đảng viên Phòng Cảnh sát cơ động
Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc trung tâm thông tin Ban tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh đến phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, (khóa XII) cho cán bộ đảng viên Phòng Cảnh sát cơ động
Việc tổ chức Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên của đơn vị, cán bộ làm công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 8 đã được thông qua. Trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan của Đảng bộ, đơn vị một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị…Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Các đảng viên học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tại Hội trường Phòng Cảnh sát cơ động.
Các đảng viên học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) tại Hội trường Phòng Cảnh sát cơ động.
Học tập Chuyên đề năm 2019 nhằm giúp cho cán bộ, lãnh đạo, đảng viên, chiến sỹ nghiên cứu, nâng cao nhận thức và thấm nhuần sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.
 
Tại Hội nghị, các đảng viên, đã nghe đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc trung tâm thông tin Ban tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh đến phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, (khóa XII) gồm: Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thông qua Hội nghị học tập giúp mỗi chi bộ, đảng bộ bộ phận và đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ sở phòng Cảnh sát cơ động nắm vững những nội dung cơ bản của Hội Nghị Trung ương 8, (khóa XII), từ đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện sát với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, Đảng bộ mình, tạo sự đồng thuận cao về ý chí, hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
                                                            
 
ảnh 2: Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc trung tâm thông tin Ban tuyên giáo tỉnh Hà Tĩnh đến phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, (khóa XII) cho cán bộ đảng viên Phòng Cảnh sát cơ động
.

Lê Giáp

.