Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201512/quan-doi-ta-mai-tan-trung-voi-dang-tron-hieu-voi-dan-653405/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201512/quan-doi-ta-mai-tan-trung-voi-dang-tron-hieu-voi-dan-653405/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quân đội ta mãi tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 21/12/2015, 09:42 [GMT+7]

Quân đội ta mãi tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam-quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam trong đấu tranh cách mạng, thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

QĐND Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta chính là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự nhất quán về lập trường, quan điểm giai cấp, về khát vọng sống hòa bình, yêu quý độc lập, tự do; mang giá trị và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngoài mục tiêu, lý tưởng “vì nhân dân phục vụ”, chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì hạnh phúc của nhân dân, Quân đội ta không có mục tiêu, lý tưởng nào khác.

Trong các cuộc kháng chiến lâu dài, với biết bao gian khổ, hy sinh chống lại những đội quân xâm lược nhà nghề sừng sỏ của chủ nghĩa thực dân đế quốc; trong thực hiện nhiệm vụ giúp nhân dân xây dựng cuộc sống mới, “diệt giặc dốt”, “xóa đói, giảm nghèo”, cứu hộ, cứu nạn và làm nhiệm vụ quốc tế…, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta đã góp phần quan trọng trong giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững sự ổn định chính trị đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước. Điều đó thêm một lần nữa khẳng định, Quân đội ta luôn phát huy tốt bản chất, truyền thống của quân đội cách mạng, trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân, đoàn kết quốc tế; dân chủ rộng rãi, kỷ luật tự giác, nghiêm minh; tiến vững chắc lên chính quy, hiện đại.

Trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam và qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội ta đã viết nên truyền thống vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhân dân ta đã ghi nhận, khen ngợi bản chất truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam với danh hiệu cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”.

2. Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Các thế lực thù địch và cơ hội chính trị với chiến lược, âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội… nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) và thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng biết bao mồ hôi, xương máu mới giành được. Trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và bảo vệ chế độ XHCN đang đặt ra những vấn đề mới, rất cấp bách đối với yêu cầu nhiệm vụ quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc: “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam”; xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, đặc biệt là việc tiếp tục xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của QĐND Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân.

 Bối cảnh tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới trong xây dựng quân đội cách mạng và bảo vệ Tổ quốc XHCN với việc bổ sung, cập nhật nhiều tiêu chí mới, với việc giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ theo chương trình, nội dung mới. Để Quân đội ta luôn luôn xứng đáng với lịch sử, truyền thống vẻ vang của mình, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ, với sự tin cậy và là chỗ dựa vững chắc của Đảng, công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước…, đòi hỏi QĐND Việt Nam phải tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã xác định.

Thực tế đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, lịch sử 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội ta nói riêng đã chứng minh điều đó. Lý tưởng, mục tiêu của Đảng đã thấm sâu vào máu thịt, trở thành niềm tin, lẽ sống của mỗi quân nhân cách mạng. Giờ đây, khi thế hệ cha anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thay thế là lớp lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ tiếp nối truyền thống của cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Vì vậy, tiếp lửa truyền thống cách mạng, giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách Bộ đội Cụ Hồ cho các thế hệ quân nhân trẻ để họ thấm nhuần sâu sắc tinh thần yêu nước, yêu CNXH, có ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết tiếp trang sử truyền thống hào hùng, vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quân đội… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, bảo vệ Đảng, Nhà nước cũng chính là bảo vệ  Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Điều đó cũng có nghĩa là giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội, giữ vững định hướng XHCN.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân còn thể hiện sự biết ơn, tri ân sâu sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay đối với bao anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh xương máu để đất nước ta, dân tộc ta có được giang sơn gấm vóc như hôm nay.

3. Trong kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ biên cương, bờ cõi, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dù phía trước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí phải đổ máu, hy sinh ngay trong thời bình, hoặc các tình huống phức tạp có thể xảy ra, song QĐND Việt Nam nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cụ thể là: Bất luận điều kiện hoàn cảnh nào, dù khó khăn, gian khổ, thậm chí phải đổ máu, hy sinh, Quân đội ta luôn tuyệt đối chấp hành và thực hiện nghiêm túc cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết tâm, chủ động, sáng tạo và kiên quyết đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn như: Chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đòi “phi chính trị hóa” quân đội... do các thế lực thù địch chủ mưu thực hiện; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và công cuộc đổi mới.

Để quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần thực hiện nghiêm túc những yêu cầu có tính nguyên tắc. Trước hết phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam. Xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội; giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân của Quân đội ta trong thời kỳ mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng trong quân đội, từ Quân ủy Trung ương đến chi bộ, tổ Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt của quân đội với nhân dân, với các ban, bộ, ngành, địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Những vấn đề có tính nguyên tắc nêu trên cần được nắm vững và thực hiện có nền nếp trong đời sống bộ đội và thực tiễn hoạt động quân sự, làm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức đầy đủ, sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, luôn trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, một lòng một dạ đi theo Đảng, xứng đáng với tên gọi và sự vinh danh cao quý: Bộ đội Cụ Hồ.

Thiếu tướng, PGS-TS. Nguyễn Bá Dương

Viện trưởng Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng

.

Nguồn: QĐND Online

.