Thứ Bảy, 15/06/2019, 08:33 [GMT+7]

Tăng cường công tác phòng, chống mua bán người

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 399/KH-UBND triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019.

Phụ nữ và trẻ em miền núi là đối tượng chính để tội phạm mua bán người dụ dỗ
Phụ nữ và trẻ em miền núi là đối tượng chính để tội phạm mua bán người dụ dỗ

Theo Kế hoạch trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban, ngành liên quan và chính quyền các cấp chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người với các nội dung trọng tâm: Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó có phần liên quan đến tội phạm mua bán người và bảo vệ nạn nhân, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm mua bán người” ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi, vùng miền và tạo sự lan tỏa trong xã hội mà trọng tâm là tiếp tục tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề trực tiếp tại cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người và các chuyên đề khác có liên quan; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa hiệu quả; tổ chức đánh giá mô hình phòng ngừa mua bán người hoạt động hiệu quả, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng…

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội, giúp người dân nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến dấu hiệu mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này. Kịp thời cập nhật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người.

Để triển khai tốt các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các biện pháp đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng, chống mua bán người; triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống nạn mua bán người, nâng cao nhận thức, ý thức tự phòng ngừa của cán bộ, công nhân viên thuộc quyền quản lý nhằm tích cực hưởng ứng các hoạt động nhân “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”.

Đáng chú ý, UBND tỉnh giao lực lượng Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp tổ chức điều tra, truy tố xét xử các vụ án mua bán người đảm bảo không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội…

.

Đ.T

.