Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201809/quy-dinh-thu-tuc-giao-dat-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-va-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-815352/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201809/quy-dinh-thu-tuc-giao-dat-thue-dat-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-va-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-815352/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quy định thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 24/09/2018, 09:42 [GMT+7]

Quy định thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất và tổ chức được Nhà nước cho thuê đất để khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định chi tiết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)
Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh, quy định chi tiết thủ tục giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh minh họa)

Theo đó, đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan; các cơ quan, tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo có nhu cầu sử dụng đất cũng như các tổ chức kinh tế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản mà phải thuê đất.

Về thẩm quyền thu hồi đất, thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và 2, Điều 66, Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai, các Nghị định của Chính phủ và quy định hiện hành của UBND tỉnh Nghệ An.

Thời hạn sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo quy định tại các Điều 125, 126, 127 và 128 của Luật Đất đai. Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế xin thuê đất để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản được xác định theo thời hạn quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Tại Quyết định này cũng quy định rõ trình tự, thủ tục và hồ sơ xin giao đất, thuê đất; trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể; trình tự, thủ tục xác định đơn giá thuê đất; trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Đối với việc giao đất, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND tỉnh xem xét, ký Quyết định giao đất, gửi Quyết định giao đất cho Sở TN&MT, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất của UBND tỉnh, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện, cấp xã, chủ đầu tư tiến hành giao đất trên thực địa.

Đối với việc xin thuê đất, trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất. Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 73, Luật Đất đai thì trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ 1 bộ hồ sơ theo quy định, Sở TN&MT có trách nhiệm chuyển hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Cục Thuế để xác định các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên phải nộp vào ngân sách Nhà nước. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ chuyển nhượng do Sở TN&MT chuyển đến, Cục Thuế có trách nhiệm xác định và thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thực hiện đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hóa đơn, chứng từ thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất do bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển  nhượng chuyển đến, Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm định trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị của Sở TN&MT, UBND tỉnh xem xét, ký Quyết định cho thuê đất; gửi Quyết định cho thuê đất cho Sở TN&MT, các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện, cấp xã, chủ đầu tư tiến hành giao đất, giao mỏ trên thực địa. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định đơn giá thuê đất của Cục Thuế, Sở TN&MT thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất với chủ đầu tư theo quy định.

Đối với chuyển mục đích sử dụng đất, trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở TN&MT có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2016 của Bộ trưởng Bộ TN&MT trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp khu đất có biến động thì chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai lập trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở TN&MT chuyển đến, UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã tiến hành giao đất trên thực địa cho chủ đầu tư.

Đối với việc đăng ký, cấp GCNQSDĐ, trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận; cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến, Sở TN&MT kiểm tra hồ sơ, ký giấy chứng nhận theo ủy quyền của UBND tỉnh; chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai. Sau khi nhận được hồ sơ đã giải quyết của Sở TN&MT, Văn phòng đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho chủ đầu tư và thu phí, lệ phí theo quy định, thời gian thực hiện không qua 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã giải quyết.

.

Đ.T

.