Thứ Năm, 04/04/2019, 07:49 [GMT+7]

Đẩy mạnh phát hiện tham nhũng thông qua thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

Đây là nội dung tại Công văn số 1932 do UBND tỉnh ban hành ngày 28/3.
 
Theo đó, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá tính hiệu quả của các quy định, chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng; cơ chế, chính sách quản lý KT-XH. Cùng với đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện tham nhũng thông qua hoạt động thanh tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; tập trung thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng...
 
Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, trong đó tập trung vào tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ; công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; chuyển đổi vị trí, việc làm; công khai, minh bạch trong thực thi công vụ. Tổ chức đánh giá, phát hiện những bất cập mới nảy sinh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa để có giải pháp khắc phục kịp thời; phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tình trạng “tham nhũng vặt”.
.

B.Châu

.