Thứ Năm, 19/12/2019, 08:46 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh

(Congannghean.vn)-Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, việc kịp thời ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống không chỉ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri mà còn kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội.

Đại biểu phát biểu ý kiến liên quan đến công tác bố trí cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVII
Đại biểu phát biểu ý kiến liên quan đến công tác bố trí cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính tại Kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa XVII

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 187 nghị quyết, bao gồm 89 nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) và 98 nghị quyết khác. Riêng năm 2019 ban hành 26 nghị quyết (12 nghị quyết QPPL và 14 nghị quyết khác). Đối với 89 nghị quyết QPPL, UBND tỉnh đã tổ chức thực hiện 71 nghị quyết mà không ban hành quyết định quy định do nghị quyết của HĐND tỉnh đã đầy đủ nội dung chi tiết các quy định. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành 37 quyết định nhằm cụ thể hóa những chủ trương, chính sách của HĐND tỉnh. Qua đánh giá, chất lượng xây dựng nghị quyết ngày càng cao hơn, cơ chế phối hợp trong xây dựng văn bản giữa cơ quan chủ trì, các sở, ngành, cấp huyện ngày càng chặt chẽ, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng văn bản. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh chặt chẽ, bài bản nên các dự thảo nghị quyết thông qua tại phiên họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra.

Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết trên cơ sở nghiên cứu toàn diện, phát huy tối đa trí tuệ, trách nhiệm. Đơn cử như tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, liên quan đến dự thảo nghị quyết về phân bổ kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, bàn bạc chi tiết về phân bổ mức chi và phương thức hỗ trợ chương trình giảm nghèo ở vùng nông thôn, miền núi, dân tộc; trang thiết bị thông tin, truyền thông cơ sở. Hay như Nghị quyết về kết quả giám sát công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 cũng được nhiều đại biểu tranh luận, trao đổi đi đến thống nhất một số quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chung nhằm đẩy mạnh tăng thu, chống thất thu ngân sách trong thời gian tới…

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn, việc xây dựng và ban hành nghị quyết HĐND tỉnh cần được soát xét, nghiên cứu kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng và sau ban hành có sức sống trong thực tiễn, thúc đẩy yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp, mỗi ngành và mục tiêu chung của tỉnh. Việc xây dựng các nghị quyết cần đảm bảo 3 yếu tố: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn.

Sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu quản lý; góp phần phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn quản lý, điều hành tại địa phương. Các văn bản được ban hành theo quy trình chặt chẽ, nghiêm túc, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp và có liên quan, đăng tải dự thảo văn bản lên cổng thông tin điện tử, lấy ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh ban hành. Các cơ chế, chính sách ban hành hợp lý, có tính khả thi cao trong thực tiễn, được các ngành, địa phương đồng tình, ủng hộ.

Đơn cử như quá trình thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, quan điểm của Thường  trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong việc xây dựng chính sách là ngoài các quy định của Trung ương, tỉnh có mở rộng thêm đối tượng hỗ trợ, mặc dù nguồn ngân sách tỉnh còn khó khăn nhằm đảm bảo tốt nhất chính sách cho cán bộ dôi dư do sáp nhập. Đồng thời, chính sách ban hành phải đảm bảo có nguồn lực để thực hiện, tránh tình trạng chính sách ban hành “đẹp” nhưng không thực hiện được.

Bên cạnh những kết quả quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVII từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, theo đánh giá, việc triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý kết quả rà soát các văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành còn chậm. Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tăng cường giám sát hơn công tác xây dựng, kiểm tra và xử lý văn bản QPPL của HĐND, UBND cùng cấp. Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND cấp huyện thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát việc xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã… Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

.

Thùy Dương

.