Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bhxh-bhyt-trong-tinh-hinh-moi-787304/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201803/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-bhxh-bhyt-trong-tinh-hinh-moi-787304/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 29/03/2018, 14:37 [GMT+7]

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới

(Congannghean.vn)-Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 24/1/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 28/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”.

2. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện các chỉ tiêu BHXH, BHYT đối với đơn vị mình; đưa các chỉ tiêu này làm tiêu chí đánh giá xếp loại hằng năm đối với cá nhân người đứng đầu và tổ chức cơ sở Đảng.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để đơn vị, người lao động và nhân dân nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của công tác BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê phán, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo:

- Xây dựng, triển khai quy chế phối hợp về đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp các chế độ BHXH, BHYT của người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo giữa các cơ quan, đơn vị liên quan với BHXH tỉnh.

- Cơ quan BHXH tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý; nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tốt quyền lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT. Thực hiện công khai, minh bạch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế ngăn chặn trục lợi quỹ BHXH, BHYT dưới mọi hình thức. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu tập trung để người dân xác định mã định danh thuận tiện trong việc đăng ký tham gia BHXH, BHYT. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và những kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh để kịp thời lãnh đạo, khắc phục những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Sở Y tế tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, có giải pháp kiềm chế gia tăng chi phí không hợp lý, thực hành tiết kiệm trong sử dụng, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở khám, chữa bệnh để xảy ra tình trạng sai phạm trong công tác quản lý nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; kịp thời xử lý nghiêm những hành vi trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động và tiền lương.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý lao động; quản lý số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; khắc phục tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn, đảm bảo tốt quyền, lợi ích của người lao động, xây dựng quan hệ hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

4.2. Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn.

4.3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị xã hội tỉnh: Tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT.

4.4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác BHXH, BHYT; đôn đốc, kiểm tram giám sát  việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

.

P.V

.