Thứ Năm, 29/07/2021, 15:12 [GMT+7]
QUY TRÌNH

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân với LL CAND thuộc thẩm quyền giải quyết của CA cấp huyện

MỤC LỤC                       

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI                                                

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ LƯU

1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại lần đầu về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng trong việc giải quyết khiếu nại lần đầu về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân với lực lượng Công an nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện.

- Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

- Các văn bản pháp luật liên quan đề cập tại mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- TNTKQ: Tiếp nhận và trả kết quả.

- TTHC: Thủ tục hành chính.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

 

Cơ sở pháp lý

1. Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011).

2. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

3. Thông tư số 68/2013/TT-BCA, ngày 26/12/2013 của Bộ Công an hướng dẫn xử lý khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại và quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

4. Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Thực hiện đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 11 Luật Khiếu nại và đảm bảo các nội dung:

- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

- Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện việc khiếu nại thì người đại diện phải theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật khiếu nại.

- Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn, thời hiệu theo quy định của Luật Khiếu nại.

- Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

- Việc khiếu nại chưa được toà án thụ lý để giải quyết.

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

- Đơn khiếu nại của công dân hoặc bản ghi lời khiếu nại.

x

 

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

x

 

5.4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ hồ sơ

5.5

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

5.6

Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

- Bộ phận một cửa Công an cấp huyện.

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

5.7

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).

5.8

Lệ phí

Không

5.9

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ

Công dân

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận đơn khiếu nại:

Nếu khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Trưởng Công an cấp huyện theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 9 Thông tư số 68/2013/TT-BCA ngày 26/12/2013, người khiếu nại phải gửi đơn và các tài liệu liên quan (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ tiếp công dân

Giờ hành chính

Tiếp nhận đơn và tài liệu liên quan

B3

Thụ lý giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phải thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý giải quyết phải thông báo rõ lý do.

Trưởng Công an cấp huyện

10 ngày làm việc

Mẫu số 12: Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại;

Mẫu số 13: Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

B4

Xác minh nội dung khiếu nại: Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy định tại Điều 28 Luật khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

+ Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp. Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay không cần phải tiến hành xác minh, kết luận theo trình tự quy định.

+ Trường hợp cần phải tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại thì tự mình xác minh hoặc giao cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình tiến hành xác minh nội dung khiếu nại.

Việc xác minh nội dung khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu nại và Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

Trưởng Công an cấp huyện hoặc người có trách nhiệm xác minh

Theo mục 5.5

 

Mẫu số 14: Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại;

Mẫu số 17: Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại;

Mẫu số 18: Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

Mẫu số 25: Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại;

Mẫu số 54: Quyết định trưng cầu giám định;

Mẫu số 58: Biên bản công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại;

Mẫu số 59: Biên bản làm việc.

B5

Tổ chức đối thoại: Trong quá trình giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính lần đầu nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại hoặc người có trách nhiệm xác minh nội dung khiếu nại tổ chức đối thoại.

Việc tổ chức đối thoại được thực hiện theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Trưởng Công an cấp huyện hoặc người có trách nhiệm xác minh

Mẫu số 15: Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (lần 01)

 

Mẫu số 16: Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

B6

Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại: Trưởng Công an cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 11/2015/TT-BCA, ngày 02/3/2015 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân.

Trưởng Công an cấp huyện

Mẫu số 19: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)

B7

Gửi quyết định giải quyết khiếu nại: Trong thời hạn 3 ngày làm việc phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra cùng cấp.

Trưởng Công an cấp huyện

Trong 03 ngày làm việc từ ngày ban hành QĐ

Mẫu số 19: Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)

             
 

6. BIỂU MẪU (ban hành kèm theo thông tư 54/2017/TT-BCA ngày 15/11/2017 của BCA)

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

Mẫu số 12

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

2

Mẫu số 13

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại

3

Mẫu số 14

 Quyết định về việc xác minh nội dung khiếu nại

4

Mẫu số 15

Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (lần đầu)

5

Mẫu số 16

Biên bản về việc đối thoại giải quyết khiếu nại

6

Mẫu số 17

Quyết định đình chỉ việc giải quyết khiếu nại

7

Mẫu số 18

Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại

8

 Mẫu số 19

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu)

9

Mẫu số 25

Quyết định về việc gia hạn thời gian xác minh nội dung khiếu nại

10

Mẫu số 54

Quyết định trưng cầu giám định

11

Mẫu số 58

Biên bản công bố quyết định xác minh nội dung khiếu nại

12

Mẫu số 59

Biên bản làm việc

 

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

1

Hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu 

Hồ sơ được lưu tại Công an cấp huyện theo quy định hiện hành

 
.

CANA