Thứ Sáu, 09/10/2020, 15:57 [GMT+7]

Quy trình xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

1. MỤC ĐÍCH
 
Quy định nội dung trình tự trách nhiệm trong xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh.
 
2. PHẠM VI
 
- Áp dụng đối với tập thể: Công an xã, thị trấn (nơi chưa bố trí 100% Công an chính quy), sau đây gọi chung là Công an xã; Ban bảo vệ dân phố; Tập thể  nhân dân và cán bộ xã, phường, thị trấn, tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp cấp cơ sở (có tư cách pháp nhân) thuộc mọi thành phần kinh tế.
 
- Áp dụng đối với cá nhân: Trưởng Công an xã, thị trấn, Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã được hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã; Trưởng Ban bảo vệ dân phố, Phó trưởng Ban bảo vệ dân phố, Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.
 
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
 
- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hệ thống quản lý chất lượng.
- Các văn bản pháp quy liên quan đề cấp tại mục 5.1;
- Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.
 
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
 
- TTHC: Thủ tục hành chính.
- TĐKT: Thi đua khen thưởng.
- ANTQ: An ninh tổ quốc.
 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
 
5.1 Cơ sở pháp lý
 
- Luật thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng;
- Thông tư số 12/2019/TT-BCA ngày 29/5/2019 của Bộ Công an về quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân;
- Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND, ngày 31/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
 
1. Danh hiệu thi đua
 
1.1. Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”
 
* Đối tượng: xét tặng cho Công an xã, Ban bảo vệ dân phố.
* Tiêu chuẩn: 
+ Là đơn vị tiêu biểu được lựa chọn trong số những “Đơn vị tiên tiến”;
+ Trong công tác, chiến đấu thể hiện tinh thần sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu và mục tiêu đã đề ra). Có phong trào thi đua thiết thực, được đơn vị bạn suy tôn học tập, được cấp trên biểu dương, khen thưởng;
+ Gương mẫu trong chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập thể đoàn kết, trong sạch vững mạnh;
+ Có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”; có cán bộ Công an xã (Ban bảo vệ dân phố) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
+ Số lượng tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” không quá 20% tổng số đơn vị được xét tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” của địa phương đó.
 
1.2. Danh hiệu “Cờ thi đua” của UBND tỉnh Nghệ An
* Đối tượng: Xét tặng cho tập thể nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn và tập thể cán bộ công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp cấp cơ sở (có tư cách pháp nhân) thuộc mọi thành phần kinh tế.
* Tiêu chuẩn: 
+ Hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác, tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT; thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;
+ Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động;
+ Là đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ;
+ Nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt thực hành tiết kiệm không để xảy ra tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, không có đơn thư tồn đọng kéo dài.
 
1.3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”
 
* Đối tượng: 
- Trưởng Công an xã, Thị trấn, Phó trưởng Công an xã, Công an viên ở xã được hưởng lương, phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã.
- Trưởng Ban Bảo vệ dân phố, Phó trưởng ban Bảo vệ dân phố, Tổ trưởng, Tổ phó, tổ viên Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.
 
* Tiêu chuẩn:
- Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.
- Có thành tích ảnh hưởng trong phạm vi cấp tỉnh và đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định của địa phương, đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định về danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh của địa phương.
 
2. Hình thức khen thưởng
 
2.1. Bằng khen Bộ Công an
 
* Đối tượng: các tập thể Công an xã chưa tổ chức Công an chính quy; Ban bảo vệ dân phố; tập thể nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn; tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp cấp cơ sở có thành tích trong tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hàng năm. 
 
* Tiêu chuẩn:
+ Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT, có mô hình, điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT vững mạnh (đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên); là tập thể tiêu biểu của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc khối cơ quan, doanh nghiệp Trung ương về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ;
 
+ Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp; hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, hiệu suất công tác cao;
 
+ Tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống buôn lậu và các tệ nạn xã hội có hiệu quả thiết thực.
 
2.2. Bằng khen của UBND tỉnh
 
* Đối tượng: Xét tặng cho các cá nhân, tập thể, nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn (trừ lực lượng Công an chính quy); cá nhân, tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế).
* Tiêu chuẩn:
+ Tiêu chuẩn tập thể: 
- Hoàn thành các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh PCTP, TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tốt về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.
- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động, chấp hành tốt quy định về môi trường.
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; không có đơn thư tồn đọng kéo dài.
+ Tiêu chuẩn cá nhân:
- Tích cực tham gia và thực hiện tốt phong trào thi đua, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo tốt về an ninh, trật tự trên địa bàn, có tác dụng nêu gương sáng trong phạm vi toàn tỉnh;
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh.
 
2.3. Giấy khen Giám đốc Công an tỉnh
 
* Đối tượng: Xét tặng cho cá nhân, tập thể, nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn (trừ lực lượng Công an chính quy); cá nhân, tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp (thuộc mọi thành phần kinh tế).
 
* Tiêu chuẩn:
 
+ Tiêu chuẩn tập thể:
- Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu thi đua, các chương trình, kế hoạch công tác đấu tranh PCTP, chống buôn lậu và TNXH, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo tốt về an ninh, trật tự trên địa bàn.
 
- Hoàn thành nhiệm vụ chính trị của xã, phường, thị trấn, cơ quan-doanh nghiệp; hoàn thành các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và người lao động.
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; không có đơn thư tồn đọng kéo dài.
+ Tiêu chuẩn cá nhân:
- Có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong công tác đấu tranh PCTP, chống buôn lậu và TNXH, đảm bảo tốt về an ninh, trật tự trên địa bàn, có tác dụng nêu gương sáng trong phạm vi toàn huyện.
- Hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh.
 
5.3 Thành phần hồ sơ
 
1. Danh hiệu thi đua
 
1.1. Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” hồ sơ gồm:
 
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách đề nghị của UBND huyện, thành, thị;
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện, thành, thị;
(3) Biên bản kiểm phiếu của Ban Công an xã (Ban bảo vệ dân phố) phản ánh rõ đơn vị có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”; có cán bộ Công an xã (Ban bảo vệ dân phố) đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”;
(4) Báo cáo thành tích phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND huyện, thành, thị;
(5) Phô tô các quyết định và giấy chứng nhận “Đơn vị tiên tiến”, “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên quan.
 
1.2. Danh hiệu “Cờ thi đua” hồ sơ gồm:
 
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách đề nghị của UBND huyện, thành, thị;
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện, thành, thị;
(3) Báo cáo thành tích phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND huyện, thành, thị. Đảm bảo các tiêu chuẩn nói trên, cụ thể phải thể hiện rõ có nhân tố mới, mô hình mới điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị quyết thắng”, “Tập thể Lao động xuất sắc” trở lên (các tập thể đó phải có đủ tiêu chuẩn quy định và có tên trong danh sách đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua nêu trên. UBND cấp huyện phải xác nhận rõ về việc này); tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh (trong báo cáo thành tích cần có một mục riêng thể hiện rõ nội dung xếp loại, hoặc dự kiến xếp loại trong năm của tổ chức Đảng, đoàn thể);
 
(4) Giấy xác nhận đơn vị đủ điều kiện xếp loại, tổ chức Đảng, đoàn thể đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với doanh nghiệp phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan quản lý thuế trực tiếp đối với đơn vị phải nộp thuế (Số tiền thuế và các khoản thu khác thực tế đã nộp trong năm so với đăng ký; tỷ lệ % về nộp ngân sách Nhà nước so với năm trước; cam kết đã nộp đủ, đúng các loại thuế, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật và nộp đúng thời hạn).
 
1.3. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” hồ sơ gồm:
 
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách đề nghị của UBND huyện, thành, thị.
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua-khen thưởng huyện, thành, thị.
(3) Báo cáo thành tích phải có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn và có xác nhận ký tên đóng dấu của UBND huyện, thành, thị.
(4) Trích biên bản kiểm phiếu tín nhiệm của Ban Công an xã, Ban Bảo vệ dân phố.
(5) Phô tô các quyết định và giấy chứng nhận “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên quan.
 
2. Hình thức khen thưởng
 
2.1. Bằng khen Bộ Công an hồ sơ gồm:
 
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách các tập thể đề nghị khen thưởng của Công an huyện, thành, thị;
(2) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng của Công an huyện, thành, thị;
(3) Bản cáo cáo thành tích của tập thể, có xác nhận của Công an huyện, thành, thị;
Phải thể hiện rõ 3 tiêu chuẩn nói trên, cụ thể phải thể hiện rõ mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; tổ chức Đảng, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
*Đối với tập thể, nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn và các tập thể thuộc quyền quản lý của xã, phường, thị trấn phải có chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND huyện.
*Đối với tập thể cán bộ Công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp đó phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp quản lý trực tiếp; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
(4) Tóm tắt thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng.
 
2.2. Bằng khen của UBND tỉnh:
 
**Khen tập thể, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình của UBND huyện, thành, thị;
(2) Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, thành, thị;
(3) Báo cáo thành tích có xác nhận ký tên đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Báo cáo thành tích phải bám vào nhiệm vụ thực tế và phải nêu nổi bật thành tích, thể hiện rõ 3 tiêu chuẩn nói trên, cụ thể phải có mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; có lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT vững mạnh, đạt danh hiệu thi đua từ “Đơn vị tiên tiến”, “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; tổ chức Đảng, đoàn thể đủ điều kiện để xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 
*Đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố phải có xác nhận, chữ ký, đóng dấu
của UBND cấp xã, phường; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
*Đối với tập thể, nhân dân, cán bộ xã, phường, thị trấn và các tập thể thuộc quyền quản lý của xã, phường, thị trấn phải có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
*Đối với tập thể cán bộ Công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp đó phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp quản lý trực tiếp; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
**Khen cá nhân, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình của UBND huyện, thành, thị;
(2) Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện, thành, thị;
(3) Báo cáo thành tích có ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý. Báo cáo thành tích phải bám vào nhiệm vụ thực tế và phải nêu nổi bật thành tích theo các tiêu chuẩn đã nói trên, có mục nêu rõ nội dung xếp loại hoặc dự kiến xếp loại về Đảng, chính quyền mà cá nhân đạt được trong năm.
*Đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố phải có nhận xét, chữ ký, đóng dấu của Trưởng Công an xã, Trưởng ban bảo vệ dân phố; có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp xã, phường; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
*Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thuộc quyền quản lý của xã, phường, thị trấn phải có chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
*Đối với tập thể cán bộ Công nhân viên cơ quan, doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân trực thuộc cơ quan, doanh nghiệp đó phải có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp quản lý trực tiếp; xác nhận, chữ ký, đóng dấu của UBND cấp huyện.
(4) Tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị khen thưởng.
 
2.3. Giấy khen Giám đốc Công an tỉnh:
 
*Khen tập thể, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình, kèm theo danh sách đề nghị của Công an huyện, thành thị;
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an huyện, thành, thị;
(3) Báo cáo thành tích có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xác nhận, ký tên, đóng dấu của Trưởng Công an huyện, thành thị.
 
*Khen cá nhân, hồ sơ gồm:
(1) Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị của Công an huyện, thành, thị;
(2) Trích biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Công an huyện, thành, thị;
(3) Báo cáo thành tích có xác nhận, ký tên, đóng dấu của UBND xã, phường, thị trấn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý và có xác nhận, ký tên, đóng dấu của Trưởng Công an huyện, thành thị.
5.4 Số lượng hồ sơ
- Hồ sơ đề nghị Bộ Công an, UBND tỉnh tặng cờ, tặng Bằng khen, đề nghị công nhận “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, “Đơn vị quyết thắng” phải có đủ 03 bộ gốc.
- Hồ sơ Giám đốc Công an tỉnh khen: 01 bộ.
 
5.5 Thời gian xử lý
 
1/2 ngày làm việc.
5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
(Theo lịch xét thi đua đối với từng đơn vị)
5.8 Lệ phí
(Không)
5.9 Quy trình xử lý công việc
B1:Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ;
B2: Duyệt hồ sơ - (Phòng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ )
B3: Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xét duyệt hồ sơ;
B4: Thống kê và theo dõi.
Lưu ý:
- Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.
- Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.
 
6. HỒ SƠ CẦN LƯU
1 Hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen
2 Các hồ sơ khác có liên quan
 
Lưu ý: 
Căn cứ vào tình hình thực tế, đơn vị quyết định các nội dung chính trong mẫu quy trình xử lý công việc cho phù hợp. Tuy nhiên, tối thiểu gồm các nội dung: mục đích, phạm vi áp dụng; nội dung của quy trình và các biểu mẫu.
.

Công an Nghệ An

.