Thứ Năm, 02/11/2017, 09:11 [GMT+7]
Cảnh sát PC&CC Nghệ An

Gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

(Congannghean.vn)-Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Ðảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng. Nghị quyết số 04-NQ/TW, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”  là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của toàn Ðảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay. Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước, ngành Công an và nhân dân giao phó, lực lượng Cảnh sát PC&CC Nghệ An đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Cảnh sát PC&CC Nghệ An
Đoàn công tác Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” tại Cảnh sát PC&CC Nghệ An

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, Cảnh sát PC&CC Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, đã ban hành chương trình hành động, yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đơn vị nghiệp vụ, phòng Cảnh sát PC&CC khu vực xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến từng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng lực lượng Cảnh sát PC&CC Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và có điều chỉnh kịp thời; quá trình triển khai thực hiện có hình thức, biện pháp tuyên truyền, cách thức thể hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Với tinh thần tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những ưu điểm cũng như hạn chế, thiếu sót để tìm giải pháp khắc phục, Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát PC&CC đã hoàn thành sớm, thực sự có chất lượng việc kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Sau kiểm điểm, 100% cán bộ, đảng viên đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, đồng thời có bản cam kết thực hiện trong năm 2017. Qua theo dõi các tập thể và cá nhân đảng viên bước đầu đã có nhiều chuyển biến rõ nét, ra sức thi đua, tích cực rèn luyện, quyết tâm, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhìn chung, đến nay việc sinh hoạt tư tưởng về nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt Đảng đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng, là thước đo để đánh giá phân loại đảng viên và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” vào cuối năm.

Việc tự phê bình và phê bình về tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng được phát huy; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy chi bộ và nêu cao vai trò nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Việc tiến hành kiểm điểm tại các Đảng bộ, chi bộ được tổ chức gắn với đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách nghiêm túc, thẳng thắn. Tổng kết đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cảnh sát PC&CC tỉnh, CBCS luôn kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân Việt Nam. Thông qua đợt sinh hoạt để CBCS tự soi, nhìn nhận những điểm hạn chế, tồn tại để khắc phục, hoàn thiện mình để cống hiến, phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác chuyên môn.

Cùng với gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát PC&CC tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Sau Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05, trên cơ sở hướng dẫn cán bộ, đảng viên những công việc cần làm ngay, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và đăng ký việc học tập và làm theo chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Đảng ủy Cảnh sát PC&CC cũng đã xây dựng và ban hành 2 nghị quyết về nâng cao văn hóa, giao tiếp ứng xử của CBCS và nâng cao công tác chính trị tư tưởng trong Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, 100% CBCS đã tự giác và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; ra sức học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ về mọi mặt; chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, an toàn PCCC và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lực lượng Cảnh sát PC&CC tiên phong trên mặt trận chống “giặc lửa”, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
Lực lượng Cảnh sát PC&CC tiên phong trên mặt trận chống “giặc lửa”, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân

Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; gắn tuyên truyền với giáo dục truyền thống cách mạng nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua quá trình công tác, chiến đấu và qua các đợt phát động thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cảnh sát PC&CC tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo các tổ chức, đơn vị quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trong xã hội, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Sau 1 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mỗi cán bộ, đảng viên Cảnh sát PC&CC tỉnh đã nhận thức sâu sắc ý thức trách nhiệm và nhiệm vụ công tác, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là chiến sỹ CAND trên quê hương Bác Hồ kính yêu. Thể hiện tinh thần dũng cảm, tiên phong trên mặt trận chống “giặc lửa”, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Với quyết tâm gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Cảnh sát PC&CC Nghệ An đã và đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từng bước xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng.

.

Huyền Thương

.